VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Spoločnosť PSEnergia s.r.o. a PSE GLOBAL a.s. so sídlom Na bielenisku 4, 902 01 Pezinok, Slovenská republika vydáva v súlade s ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Z. z. Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len “VOPPSE”), ktoré upravujú zmluvné vzťahy medzi spoločnosťou PSEnergia s.r.o., PSEnergia de Venezuela alebo PSE GLOBAL a.s. ako “predávajúcim” a druhou zmluvnou stranou ako “kupujúcim”. Právne vzťahy a obsah jednotlivých obchodných vzťahov sa riadia týmito VOP-PSE alebo príslušnou zmluvou o dielo, alebo kúpnou zmluvou, alebo zmluvou o dodávke výrobku (ďalej len „zmluva“) uzatvorenou medzi predávajúcim a kupujúcim, prípadne potvrdením objednávky. Pokiaľ nie sú záležitosti obchodného vzťahu s obchodným partnerom riešené v zmluve, objednávke, ani potvrdení objednávky, riadia sa zmluvné vzťahy všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, predovšetkým Obchodným zákonníkom č. 513/1991. Predávajúci a kupujúci si môžu v zmluve, alebo v iných dohodách, medzi nimi platne uzatvorenými upraviť práva a povinnosti odlišne od ustanovení týchto VOP-PSE. Ustanovenia zmluvy, alebo iných dohôd majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOP-PSE.

Čl. 1. PODMIENKY PREDMETU PLNENIA

 • 1. Objednávka alebo uzavretie zmluvy Predávajúci dodá tovar, alebo vykoná dielo na základe písomnej objednávky kupujúceho potvrdenej predávajúcim, alebo na základe obojstranne podpísanej zmluvy. Obojstranne odsúhlasené potvrdenie objednávky sa taktiež stáva zmluvou uzatvorenou medzi predávajúcim a kupujúcim.
 • 2. Objednávka, alebo zmluva musia obsahovať obchodné meno a sídlo kupujúceho, meno a kontakt na osobu, ktorá je za kupujúceho splnomocnená konať vo veci, presnú špecifikáciu druhu a množstva objednaného tovaru, alebo rozsahu prác, požadovaný termín dodania, spôsob a miesto dodania tovaru (v zmysle INCOTERMS 2010), jeho cenu a spôsob platby za dodanie tovaru a vykonané práce.
 • 3. Údaje obsiahnuté v písomnej akceptácii objednávky, alebo v obojstranne podpísanej zmluve uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim sú záväzné. Akékoľvek nadväzujúce, alebo iné dojednania musia byť uskutočnené výhradne v písomnej forme a písomne potvrdené obomi zmluvnými stranami.
 • 4. Kupujúci môže písomne požiadať o zmenu obsahu dodávky, a táto zmena je pre predávajúceho záväzná, len pokiaľ ju písomne potvrdí, pričom čas dodania môže predávajúci zmeniť primerane podľa okolností, a to písomne v predmetnom potvrdení zmeny dodávky. Vykonanie zmien a úprav na tovare a dodávkach vykoná predávajúci na náklady kupujúceho.
 • 5. Predávajúci si vyhradzuje právo zmien v konštrukcii a vyhotovení diela, pokiaľ tieto zmeny nemajú zásadný vplyv na funkčnosť dodaného zariadenia, pričom predávajúci na uskutočnenie zmeny kupujúceho vopred upozorní.
 • 6. Predávajúci ma právo od zmluvy, alebo objednávky kedykoľvek odstúpiť. V takom prípade má kupujúci právo na kompenzáciu skutočne vzniknutých nákladov písomne preukázaných. Tieto nároky sa vzťahujú len na vzniknuté priame náklady, v žiadnom prípade predávajúci nebude kompenzovať nepriame nároky vzniknuté stratou zisku kupujúceho,stratou kontraktu s treťou osobou, a podobne.
 • 7. Potvrdená objednávka alebo zmluva je pre kupujúceho záväzná. V prípade zrušenia objednávky, alebo vypovedania zmluvy zo strany kupujúceho, kupujúci je povinný predávajúcemu zaplatiť všetky preukázateľné priame náklady vzniknuté s vykonaním diela do dňa zrušenia, alebo vypovedania objednávky alebo zmluvy.

Čl. 2. DODACIE PODMIENKY

 • 1. Predávajúci dodá tovar, alebo vykoná dielo v rozsahu, množstve a kvalite podľa akceptovanej objednávky, alebo zmluvy v dohodnutom čase a mieste plnenia podľa pravidiel INCOTERMS 2010, vydaných Medzinárodnou obchodnou komorou v Paríži. Pokiaľ nie je v objednávke, alebo zmluve uvedené inak, miestom plnenia je sídlo predávajúceho.
 • 2. Po dokončení diela je predávajúci povinný vyzvať kupujúceho k jeho prevzatiu v dohodnutom čase a mieste plnenia.
 • 3. Kupujúci sa zaväzuje vykonané dielo riadne a včas prevziať podľa dohody, v opačnom prípade je povinný nahradiť predávajúcemu všetky náklady a škody vzniknuté v dôsledku neprevzatia diela. Práva a zodpovednosť za prepravu prechádzajú z predávajúceho na kupujúceho momentom odovzdania tovaru alebo zariadenia prvému prepravcovi.
 • 4. Predávajúci je povinný tovar zabaliť na vlastné náklady štandardným spôsobom tak, aby zabránil poškodeniu, alebo znehodnoteniu tovaru počas jeho prepravy.
 • 5. Predávajúci je povinný vystaviť a odovzdať kupujúcemu aj protokol o prebierke zariadenia a ostatné príslušné dokumenty potrebné k správnemu odovzdaniu a užívaniu predmetu diela. Kupujúci sa zaväzuje prebrať aj čiastkové plnenie diela.
 • 6. Kupujúci je povinný pri prevzatí predmetu diela riadne skontrolovať jeho akosť a zjavné vady, za predpokladu, že je možné ich zistiť obhliadkou. Iné vady predmetu diela sa budú považovať za skryté vady, ktoré súvisia s vyhotovením a/alebo funkčnosťou. Kupujúci je povinný označiť zjavné vady najneskôr do piatich dní odo dňa dodania a doručiť ich súpis bezodkladne predávajúcemu.
 • 7. V prípade, ak predávajúci nie je schopný dodať tovar v termíne z dôvodov vyššej moci, čas dodania sa primerane predlžuje o čas trvania dôvodov vyššej moci. Predávajúci je v zásade, pokiaľ to bude možné, povinný oznámiť tieto skutočnosti kupujúcemu, spolu s oznámením približného možného času dodania tovaru alebo zariadenia. Pokiaľ sa v dôsledku vyššej moci stane plnenie predávajúceho nemožným, jeho povinnosť dodať tovar kupujúcemu zaniká bez nároku na odškodné.
 • 8. Predávajúci si ponechá vlastnícke a autorské práva k technickej a projektovej dokumentácii, a iným podkladom súvisiacim s predajom tovaru alebo zariadenia, a to bez výhrad. Kupujúci nie je oprávnený prekladať, kopírovať a rozmnožovať akékoľvek materiály, alebo dokumentáciu súvisiacu s predmetom diela.

Čl. 3. ZÁVÄZKY KUPUJÚCEHO

 • 1. Kupujúci je povinný dodať predávajúcemu všetky potrebné materiály, dokumentáciu alebo projekty potrebné pre vykonanie diela najneskôr v deň odsúhlasenia objednávky, alebo podpísania zmluvy o dielo.
 • 2. Kupujúci sa zaväzuje, že vykonané dielo, alebo tovar prevezme, zaplatí zaň dojednanú sumu a poskytne predávajúcemu dojednané spolupôsobenie.

Čl. 4. CENA DIELA A PLATOBNÉ PODMIENKY

 • 1. Cena diela je určená v potvrdení objednávky, alebo v zmluve v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách. Ceny uvádzané v ponukách a cenníkoch sú vždy uvádzané bez DPH, pokiaľ nie je uvedené inak.
 • 2. Predávajúci si vyhradzuje právo dohodnúť ceny a platobné podmienky pre každú zmluvu alebo objednávku osobitne.
 • 3. Ak počas realizácie prác pre konkrétnu objednávku vzniknú predávajúcemu dodatočné práce klasifikované ako práce nad rámec prác dohodnutých zmluvou alebo objednávkou, zmluvné strany sa dohodnú na ich rozsahu a cene a svoj súhlas potvrdia písomnou formou.
 • 4. V cene nie sú zahrnuté náklady kupujúceho na dopravu pri dodávke materiálu na výrobu predmetu diela a na dopravu na miesto určenia a jeho umiestnenie do zariadení.
 • 5. Cena diela sa považuje za uhradenú pripísaním peňažných prostriedkov na účet predávajúceho, alebo uhradením pri dodaní tovaru (v zmysle INCOTERMS 2010) postúpením výnosov zahraničného akreditívu.
 • 6. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť predávajúcemu zálohovú faktúru vystavenú predávajúcim vopred, tj. pred začatím výroby tovaru alebo zariadenia. V prípade, ak kupujúci najneskôr do 30 dní od potvrdeného termínu začatia výroby neuhradí predávajúcemu zálohovú faktúru, predávajúci má právo od zmluvy, alebo objednávky odstúpiť. Kupujúci je povinný okrem úrokov z omeškania nahradiť predávajúcemu náklady vzniknuté z dôsledku omeškania, alebo zrušenia dodávky.
 • 7. Kúpna cena tovaru je splatná v EUR. Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad na kúpnu cenu tovaru a prác v súlade s platnými právnymi a daňovými predpismi SR/EÚ.
 • 8. Ak nie je splatnosť daňového dokladu stanovená v zmluve, alebo v potvrdení objednávky, platí splatnosť 14 dní od prevzatia tovaru alebo prác.
 • 9. Kupujúci nemá právo postúpiť svoju pohľadávku voči predávajúcemu tretej osobe bez písomného súhlasu predávajúceho.
 • 10.Ak je kupujúci povinný v súlade s kúpnou zmluvou, alebo potvrdením objednávky pred dodaním zaplatiť predávajúcemu zálohu a nezaplatí ju riadne a včas, môže predávajúci po upozornení a vypršaní primeranej lehoty odmietnuť dodať tovar do doby, kým kupujúci zálohu nezaplatí, alebo odstúpiť od zmluvy. Kupujúci je povinný okrem úrokov z omeškania nahradiť predávajúcemu náklady vzniknuté z dôsledku omeškania, alebo zrušenia dodávky.

Čl. 5. SANKCIE

 • 1. V prípade zrušenia objednávky, alebo vypovedania zmluvy zo strany kupujúceho, kupujúci je povinný predávajúcemu zaplatiť všetky preukázateľné priame náklady vzniknuté predávajúcemu vykonaním diela do dňa zrušenia, vypovedania objednávky, alebo zmluvy.
 • 2. V prípade, ak si kupujúci neprevezme predmet plnenia do 10 dní od obdržania výzvy, v posledný deň tejto lehoty sa považuje dielo za dodané. Predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu odplatu za skladovanie vo výške 0,1 % z kúpnej ceny tovaru za každý deň skladovania tovaru.
 • 3. V prípade omeškania kupujúceho s úhradou ceny diela má predávajúci právo účtovať kupujúcemu úrok z omeškania vo výške 0,05 % z neuhradenej ceny diela za každý, aj začatý deň omeškania.
 • 4. Ak predávajúci nedodrží termín splnenia diela v zmysle potvrdenej objednávky, alebo zmluvy, má kupujúci právo účtovať predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny príslušnej časti diela za každý deň omeškania, maximálne však do výšky 5 % z ceny príslušnej časti diela.

Čl.6. PREVOD PRÁV A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY

 • 1. Zodpovednosť za riziká súvisiace s poškodením tovaru alebo zariadenia pri preprave a/alebo iné zjavné vady prechádzajú na kupujúceho dňom dodania. Strany sa dohodli, že vlastníctvo tovaru alebo zariadenia prechádza na kupujúceho až po uhradení všetkých platieb.
 • 2. Nebezpečenstvo škody na tovare alebo zariadení prechádza na kupujúceho v momente, keď predávajúci vyexpeduje tovar alebo zariadenie zo svojho skladu za účelom dodania na miesto určené v potvrdenej objednávke alebo zmluve, alebo v momente prevzatia tovaru alebo zariadenia kupujúcim v sídle predávajúceho.
 • 3. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností je predávajúci povinný informovať kupujúceho o skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na použitie tovaru alebo zariadenia, najmä, ale nie výlučne, o skutočnostiach týkajúcich sa montáže tovaru alebo zariadenia.
 • 4. Kupujúci je oprávnený žiadať predávajúceho o informácie aj v prípade pochybností o technickom použití tovaru alebo zariadenia, pričom predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu také informácie bezodkladne.

Čl.7. VADY TOVARU, ZÁRUČNÁ DOBA

 • 1. Záruka na tovar a vykonané práce začína plynúť od momentu odovzdania v zmysle čl. 6 .
 • 2. Predávajúci ručí za to, že dodaný tovar alebo zariadenie budú bez skrytých alebo zjavných závad a budú v súlade s technickými špecifikáciami a právnymi princípmi, vrátane všetkých noriem týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany zdravia na pracovisku požadovaných platnými zákonmi, ako aj platnými technickými normami.
 • 3. Ak nie je v zmluve, alebo v potvrdení objednávky uvedené inak, výrobca poskytuje kupujúcemu na výrobok záruku na vady materiálu, alebo chyby výroby v zmysle platných všeobecných obchodných podmienok v dĺžke 12 mesiacov od dátum predaja, resp. uvedenia výrobku do prevádzky u prvého užívateľa, max. však 18 mesiacov od dátumu expedície výrobku zo skladu výrobcu.
 • 4. Skryté vady tovaru alebo zariadenia, ako aj vady tovaru alebo zariadenia, za ktoré zodpovedá predávajúci zo záruky, je kupujúci povinný bezodkladne písomne oznámiť predávajúcemu (reklamácia).
 • 5. Predávajúci je povinný vyjadriť sa k reklamácii do 7 dní od doručenia reklamácie, alebo v prípade nutnosti, v rovnakom čase zabezpečiť obhliadku tovaru u konečného užívateľa.
 • 6. Pokiaľ bude reklamácia oprávnená, predávajúci v čase určenom na rozhodnutie o oprávnenosti reklamácie určí aj lehotu a spôsob odstránenia vady.
 • 7. Počas záruky servisné stredisko predajcu priamo, alebo ním autorizované servisné stredisko opraví alebo vymení vadný detail výrobku na svoje náklady, avšak len ak je príslušná reklamácia uznaná ako oprávnená, výrobok sa nachádza na území Slovenskej republiky a je pevne zabudovaný - neprenosný. V prípade, že výrobok je prenosný, kupujúci doručí výrobok za účelom opravy do sídla predajcu a kupujúci znáša náklady spojené s prepravou takéhoto výrobku. Ak je nutné, aby poverené osoby predajcu vycestovali za účelom obhliadky, opravy alebo výmeny vadnej časti výrobku mimo územie SR, cestovné náklady, cenu práce a náklady spojené s ubytovaním osôb predajcu hradí kupujúci.
 • 8. Na všetky vymenené, alebo opravené súčiastky, alebo súčasti výrobku, na ktoré sa vzťahuje záruka, sa prenáša zostávajúca záručná doba pôvodných súčiastok, alebo súčastí výrobku.
 • 9. Doba záruky sa predlžuje o dobu, počas ktorej bol výrobok v uznanej záručnej oprave a nemohol byť v čase trvania záruky používaný.
 • 10.Akákoľvek zodpovednosť za iné náklady, škody, priame, alebo nepriame straty kupujúceho vyplývajúce z použitia výrobkov, alebo ich čiastočnej, či úplnej nefunkčnosti, je vylúčená.
 • 11. Kupujúci je povinný poskytnúť predávajúcemu nevyhnutnú súčinnosť pri vykonaní záručného servisu, a po uskutočnení prác v záručnej dobe prevziať také servisné opravy, úpravy a údržbu od predávajúceho, za predpokladu, že boli vykonané správne a riadne, v súlade s technickými požiadavkami. V prípade, ak sa preukáže, že vada bola spôsobená inak ako vlastnou vadou tovaru alebo zariadenia, potom nebudú súčasťou záručných služieb a predávajúci musí odhadnúť a navrhnúť kupujúcemu náklady potrebné a primerané na jeho nahradenie, opravy a/alebo údržby.
 • 12. Zmluvné strany berú na vedomie, že montáž tovaru alebo zariadenia na mieste určenia nie je súčasťou zmluvnej ceny a pre plynutie záručnej doby nie je rozhodujúce, či montáž tovaru alebo zariadenia bola vykonaná predávajúcim, alebo iným subjektom, ktorý má oprávnenie na vykonanie takýchto prác, je odborne spôsobilý a skúsený pre také činnosti.
 • 13. Záruka nebude uznaná, ak tovar alebo zariadenie nie sú správne nainštalované, v dôsledku čoho nespĺňa predajcom predpísané technické parametre, čím sú porušené podmienky pre jeho správnu prevádzku, prípadne preukázateľne neboli dodržané pokyny v zmysle „Návodu na obsluhu a údržbu“ alebo „Pokynov pre obsluhu“, alebo ak dôjde k poškodeniu neodvratnou udalosťou vyššej moci (živelnou pohromou).

Čl. 8. RÔZNE

 • 1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že príjmu také opatrenia a budú pri svojej činnosti postupovať tak, aby nedošlo k pozastaveniu, odvolaniu alebo zrušeniu licencií a povolení na výrobu tovaru alebo zariadení a v prípade, že budú mať vedomosť o tom, že hrozí akékoľvek správne konanie a/alebo súdne konanie zo strany štátnych orgánov alebo tretích (súkromných) subjektov, budú o takej skutočnosti bezodkladne informovať druhú stranu a prijmú opatrenia na zabezpečenie dodávky tovaru alebo zariadenia a ich prevzatia.
 • 2. Každá zmluvná strana zodpovedá za svoje vlastné dane a clá v súlade s daňovými predpismi svojej krajiny.
 • 3. Pri plnení svojich povinností vyplývajúcich z týchto podmienok sa zmluvné strany zaväzujú dodržiavať princípy čestného konania a čestného obchodovania.

Čl. 9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 • 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú záväzné odo dňa 01.07.2015.
 • 2. Zmluvné strany sa dohodli na zachovaní obchodného tajomstva druhej zmluvnej strany, ktoré získali plnením predmetu zmluvy, alebo objednávky, aj po ukončení zmluvného vzťahu.
 • 3. Kupujúci je povinný informovať predávajúceho o zmenách relevantných k zápisu do obchodného registra, o zmene formy svojho podnikateľského subjektu, jeho rozdelenia, zlúčenia, alebo splynutia s iným subjektom a zabezpečí prevod práv a povinností vyplývajúcich z aktuálneho zmluvného vzťahu na nástupnícky subjekt.
 • 4. V prípade vyhlásenia vyrovnania, a/alebo konkurzu na majetok kupujúceho a/alebo exekúcie na majetok kupujúceho, je predávajúci oprávnený vypovedať zmluvu kupujúcemu, vyfakturovať kupujúcemu vykonané práce a uplatniť si zádržné právo na predmet diela, týkajúceho sa aktuálneho zmluvného vzťahu.
 • 5. Spory medzi zmluvnými stranami, prednostne riešia zmluvné strany samy, v prípade, že nedôjde k dohode, tieto všeobecné obchodné podmienky sa budú riadiť a interpretovať podľa zákona Slovenskej republiky, najmä ustanoveniami zákona č. 531/1991 Z. z. Obchodného zákonníka, v znení neskorších predpisov.
 • 6. V prípade vzniku sporu sa bude súdne konanie riadiť procesnými normami zákona č. 99/1963 Z. z. Občianskeho súdneho poriadku, v znení neskorších predpisov.
 • 7. Rozhodujúcim jazykom v právnych vzťahoch medzi zmluvnými stranami je slovenský jazyk.
back-icon next-icon